İsteğe bağlı yönetici atamaları

02.07.2010 18:22:57

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden Bazıları Yönetici atama duyurularını yaptı.

En Çok OkunanlarTOPLU SMS ARTIK ÇOK UCUZ

Yer Değiştirmeleri ve münhal müdür baş yardımcılıklarını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlükleri MAVİ, sadece müdür baş yardımcılığı duyurusu yapanlar ise TURUNCU renktedir...


Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Kılavuz

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu

1.BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerinin ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin başvuru, atama ve yer değiştirme işlemlerinin kapsamaktadır.

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=)

3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet),

4. Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin

Yönetmeliği,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR

&Sorgu=Evet&dilim=2),

5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR

=&Sorgu=Evet&dilim=2),

6. 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.3.7201&sourceXmlSearch=)

7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki

Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html)

8. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin

Yönetmelik,

(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR

=&Sorgu=Evet&dilim=3),

9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı,

(http://ttkb.meb.gov.tr),

10. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_2.html)

11. 15/09/2009 tarihli ve 77433 (2009/73) sayılı Genelge,

(http://atama.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/subeler/yonetici/atama/genelge/egitim_kurumlari_yoneticileri_2

009_73_nolu_genelge.pdf).

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu

2.BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu kılavuz, eğitim kurumları yöneticiliği için aranan genel ve özel şartlar, duyuru, başvuru, tercihler,

atama ve yer değiştirmeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemlerine ilişkin açıklamalardan oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.

3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.

4. Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atanma başvurusunda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik ve hatalı bilgileri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine güncelleştireceklerdir. Aksi halde başvuru onay işlemlerinden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır. En son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı ile MEBBİS Özlük Modülü’ndeki alanı farklı olan öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü’ndeki alanını düzelttirmeden, MEBBİS Özlük Modülü’nde görünen alandan yaptığı başvurusu iptal edilecektir.

5. Yöneticilik görevlerinden; eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürleri ya da alan değişikliği, norm kadro fazlası olması nedeniyle, il içi ve iller arası öğretmen olarak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanmak üzere başvuruda bulunamazlar. (Madde 28/3)

6. Eğitim Kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları ihtiyaç halinde Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak duyurular üzerine gerçekleştirilecektir.

7. Atama yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine bu kılavuzda belirlenen takvim çerçevesinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, kurum kodları, tipleri, bağlı bulunduğu öğretim dairesi, başvuracaklarda aranacak şartlar yer alır.

8. Başvurular elektronik ortamda, Yönetmelik eki Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile yapılacaktır. Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulacaktır.

9. Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Yönetmeliğin atamaya ilişkin diğer hükümleriyle özellikle atanacakları eğitim kurumu ve yönetim kademeleri bakımından 7’nci ve 8’inci maddelerindeki hükümlerini dikkate alarak tercih yapmaları yararlarına olacaktır.

10. 1 Temmuz itibariyle 5 yılını doldurmuş eğitim kurumu müdürlerinin görev yaptıkları eğitim kurumları müdürlükleri zorunlu yer değiştirme döneminde diğer boş eğitim kurumlarıyla birlikte ilan edilecektir.

11. Müdür başyardımcılığına atamalar, bu kapsamdaki duyurular üzerine Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu

12. Ataması yapılan yöneticiler bu isteklerinden vazgeçmeleri halinde tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır.

Örnek: Müdürlük için başvuruda bulunan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının 27 Ocak 2010 tarihinde müdürlüğe atanması durumunda bu isteğinden vazgeçtiğini 28 Ocak 2010 tarihine kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir.

13. Yönetmeliğin ilk defa uygulanıyor olması nedeniyle, sınava dayalı yöneticiliklere ve müdür başyardımcılığına atamalar bu atama dönemine münhasır olmak üzere bu kılavuzda belirlenen takvime göre, isteğe bağlı, zorunlu ve diğer atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetici atamaları ise Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen dönemler içinde kalmak kaydıyla illerce belirlenecek takvime göre yapılacaktır.

3. BÖLÜM

DUYURU, BAŞVURU, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN TEREDDÜTLER

VE SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bu bölümde açıklanan hususlara, geri bildirimler ve gelecek sorulara bağlı olarak ek bilgilere yer verilebilecektir.

Soru 1: Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

Cevap: a)Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

b)Başöğretmen

c)Uzman öğretmen

ç)Yöneticilikte hizmet süresi fazla,

d)Öğretmenlikte hizmet süresi fazla, olanlara öncelik verilir.

Ancak; Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda yukarda yer alan puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış adaylara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmamışsa Bakanlıktan görüş istenilecektir.

Soru 2: Müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin bir yıldan az olması halinde bu süre dikkate alınacak mı, bir yıldan az olup değişik zamanlarda geçen müdür yetkili öğretmen süreleri birleştirilebilecek mi?

Cevap: Bir yıldan az müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak değişik zamanlarda bir yıldan az geçen müdür yetkili öğretmenlik süreleri birleştirilir.

Örnek; 1999 yılında üç ay, 2004 yılında 9 aylık müdür yetkili öğretmenlik hizmeti birleştirilerek bir yıl olarak dikkate alınacaktır.

Soru 3: Müdür Yetkili öğretmenlikte bir yıldan az geçen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilebilir mi?

Cevap: Bir yıldan az olmamak kaydıyla müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler yönetim kademelerinde geçmiş sayıldığından bir yıldan az süreyle müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilemeyecektir.

Soru 4: Daha önce Genel İdari Hizmetleri Sınıfı’na ait kadrolarda çalışıp eğitim öğretim hizmetlerinde görev yapanlar Yönetmeliğin 25.maddesinin 1.fıkrasında sayılanlar gibi değerlendirilebilecek mi?

Cevap: Daha önce Genel İdari hizmetleri Sınıfında görev yapıp şu anda öğretmelik görevinde bulunanların

Soru 5: Eğitim kurumlarında yöneticilik yapmakta iken; Fen ve Anadolu Liseleri öğretmenlik sınavlarında başarılı olup, bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden tekrar yöneticiliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap: Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe tekrar başvuruda bulunabilirler.

Soru 6: Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticilerinin görevden alınması nedeniyle boşalan eğitim kurumu yöneticiliklerine atama yapılmak üzere boş ilân edilecek mi?

Cevap: Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticiliği boşalan eğitim kurumları ilân edilecektir.

Soru 7: Yargı kararıyla yöneticilik görevi üzerinden alınanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılır mı?

Cevap: Yargı kararıyla yöneticilik görevinden alınmış olanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılması hukuken mümkün olamamaktadır. Ancak, bu görevden önceki durumu esas alınır.

Örnek; bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken bir başka eğitim kurumuna müdür olarak atanıp, yargı kararı sonucu müdürlük görevinden alınmış olan bir yöneticinin müdürlükte geçen süreleri geçerli sayılmazken müdür yardımcısı olarak geçen süreler değerlendirilir.

Soru 8: İlköğretim okullarında 1,2,3,4 ve 5. sınıfların olmaması durumunda sınıf öğretmeni yönetici olabilir mi?

Cevap: 1,2,3,4 ve 5. sınıfları olmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinin yönetici olmasında mevzuat açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Soru 9: İller arası yer değişmelerde bulunduğu ilde yöneticilikte geçmesi gereken 3 yıllık süre nasıl hesaplanır?

Cevap: Eğitim Kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin yöneticiliğe esas 3 yıllık sürenin hesabında o ilde geçen toplam süre dikkate alınır.

Soru 10: Yönetici değerlendirme formunun Ödüller, Sicil, Ceza bilgi başlığında yer alan takdir ve teşekkür belgelerinin değerlendirilmesinde hangi makamlarca verilen belgeler dikkate alınacaktır?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122.maddesinde belirtilen makamlarca verilen belgeler dikkat alınacaktır.

Soru 11: Müdür ve müdür yardımcılığı sınavının her ikisinde de başarılı olanlar iki görev içinde başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap: Her iki görev içinde başvurmaları mümkün olabilecektir.

Soru 12: Kurucu müdürlükte geçirilen sürenin C tipi eğitim kurumunda geçirilmiş sayılması için ne kadar süre gerekmektedir?

Cevap: Kurucu müdür olarak belli bir süre şartı aranmaksızın geçirilen süreler C tipinde geçmiş sayılır, bu durumda olanların daha üst yönetim kademelerine başvuru yapabilmeleri için o yönetim kademesi için aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Soru 13: Yurt dışında geçici görevde ve aylıksız izinde bulunanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap: Yöneticilik görevine atamalarının yapılması halinde yasal tebligat sürecinde görevlerinden ayrılabilecek ve yeni görevlerine başlayabilecek durumda olanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 14: Sınava dayalı müdür yardımcılığı atamalarında Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında bulunanlar ile 2009 sınavında başarılı olanlar birlikte değerlendirmeye alınacaklar mı?

Cevap: Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi kapsamında bulunan 2005 yılı müdür yardımcılığı sınavında başarılı olanlar ile 2009 yılı müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan adayların başvuruları birlikte alınarak değerlendirilmeleri birlikte yapılacaktır.

Soru 15: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görevlendirilebilecekler mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların müdür yetkililikte ya da eğitim kurumları yöneticiliğinde görev almaları mümkün olamamaktadır.

Soru 16: İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticileri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilecek mi?

Cevap: İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticilerinin eğitim kurumu tamamen eğitim-öğretime kapatılmadığından Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

Soru 17: Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller, Sicil, Ceza bölümünde yer alan en fazla “birer adet” olarak belirlenen ödüller değerlendirilirken alt başlıkta “her” aylıkta ödül ifadesi için nasıl işlem yapılacaktır?

Cevap: Bölümün ana başlığında sadece birer adet ifadesine yer verildiğinden o bölümde yer alan “ her” ifadesinin uygulama alanı olmayacaktır

Soru 18: Yönetmeliğin 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanlardan eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde aranan; “Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” şartı aranacak mı?

Cevap: Yönetmeliğin 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olup bu sürelere dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda bu görevlerde geçirilen süreler de dahil olmak üzere Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak şartı aranacaktır.

Soru 19: Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapmakta iken görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılmış olmakla birlikte bu hizmetlerini bu görev alanında tamamlayacak olanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap: Görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılmış olmakla birlikte, bu bölgelerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler buralarda görevlerine devam ettikleri sürece zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlıyor olarak kabul edileceklerinden bu durumda olanların bulunduğu il/ilçedeki eğitim kurumu yöneticiliklerini tercih edebilecekleri gibi zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarını tercih edebilmeleri mümkün olabilecektir.

Örneğin; Trabzon ili zorunlu hizmet bölgesi kapsamında iken bu kapsamdan çıkarılmıştır. Burada görev yapan bir öğretmenin çalışması gereken süreyi yine bu ilde tamamlayacağından Trabzon ili dâhilindeki bir eğitim kurumuna yönetici olarak atanmak üzere başvuruda bulunmasında mevzuat açısından bir sakınca olmayacaktır.

Soru 20: Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hangi görevde geçmiş sayılacaktır?

Cevap: Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.

Örnek 1- Öğretmen olarak görev yapmakta iken müdür yardımcılığına atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın müdür yardımcılığında geçen bu süreleri öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.

Örnek 2- Asaleten müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri müdür yardımcılığında geçmiş sayılacaktır.

Örnek 3- Müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri tekrar müdür yetkili öğretmen olarak eski görevine atanırsa müdür yetkili öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.

Soru 21: Eğitim kurumu yöneticiliğine atamalarda hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin ilk günü mü son günü mü esas alınacaktır?

Cevap: İlgililerin son günde başvuruda bulunabileceği varsayımından hareketle ve mağdur olmamaları bakımından başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.

Soru 22: Hem 2005 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan hem de 2009 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan bir aday hangi puanına göre eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilir?

Cevap: Her iki sınav puanının da geçerlik süresi bitmediğinden bu durumda olan adaylar istediği sınav puanını kullanma hakkına sahip bulunmaktadır.

Soru 23: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olan aday bulunamaması durumunda bu şartı taşımayan diğer adaylar atanabilirler mi?

Cevap: Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eğitim kurumları bakımından aday bulunmaması haline bağlı olarak ikinci duyuru yapılması öngörülmediğinden, başvuran adaylar arasından belirleme yapılacak, bu şartı taşıyan aday olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu bakımdan ilgilerin mağdur olmamaları ve tercihlerinin boşa gitmemesi bakımından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Soru 24: 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun76 ncı maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmış olup halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlardan sınavı kazanmış olanlar bu duyuruda başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76 ncı maddesi kapsamında atanmış olup eğitim kurumu yöneticilik görevlerine devam edenler sınavı kazanmış olmaları ve istemeleri halinde sınava dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 25: Başvuru ekranı ne zaman kapanacak?

Cevap: Başvuru ekranının kapanma saati daha önceki açıklamalarda adayların lehine olacağı düşüncesiyle başvuru tarihinin son günü saat 24:00’da kapanması öngörülmüştür. Ancak, bu düzenleme nedeniyle Bakanlığımız anlaşılmayan bir şekilde eleştirilere maruz kaldığından, başvuru ekranı başvuruların son günü saat 17:00’da kapatılacaktır.

Soru 26: Çok programlı lise yöneticiliklerine hangi alan öğretmenleri atanabilir?

Cevap: Çok programlı liselerin genel ve mesleki teknik öğretim programlarının birlikte ve tek yönetim altında uygulandığı eğitim kurumları olması nedeniyle bu eğitim kurumlarının yöneticiliklerine alanları itibariyle aylık karşılığı okutabilecekleri dersi bulunan adaylar atanabilir.

Soru 27: Geçmiş yıllarda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmalarına karşın bu görevlerine ilişkin onayları bulunmayanların bu süreleri Yönetmeliğin 25’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek mi?

Cevap: Valilik ya da kaymakamlık oluru olmamasına rağmen müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıkları çeşitli belgelerden anlaşılanların söz konusu belgeler esas alınarak müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıklarının il millî eğitim müdürlüklerince belirlenerek bu sürelerinin (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılmasının uygun olacağı 16/06/2006 tarihli ve 49623 sayılı yazı ile valiliklere bildirilmiştir. Bu durumda olanlar bakımından söz konusu yazı çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Soru 28: Yöneticilikte ve yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinde yıldan az süreler değerlendirmeye alınacak mı?

Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunda yöneticilikte ve yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinde 1 aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek 1- Eğitim kurumu müdürlüğünde 5 yıl 11 ay 14 gün görev yapan bir adayın müdürlükte geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde 5 yıl ve 11 ay değerlendirmeye alınacaktır.

Örnek 2- Yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte 11 yıl 9 ay 21 gün görev yapan bir adayın 11 yıl 9 ayı değerlendirmeye alınacaktır.

Soru 29: Yükseköğrenimleri sırasında hazırlık okuyan adayların bu süresi görmüş olduğu yüksek öğrenimin her yılına verilen puan verilmek suretiyle değerlendirilecek mi?

Cevap: Yükseköğrenimleri sırasında hazırlık sınıfı okuyan adayların belgelendirmeleri kaydıyla bu öğrenimleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

Soru 30: Birden fazla yükseköğrenim görmüş olanların her bir yükseköğrenim için puan verilecek mi?

Cevap: Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunun “Eğitimi” bilgi başlığında Görmüş Olduğu Her Bir Yüksek Öğrenimin Her Bir Yılı İçin(Lisans Üstü Hariç) puan verilmesi öngörüldüğünden adayların görmüş oldukları birden fazla yükseköğrenimlerinin her birine puan verilecektir.

Örneğin; iki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren bir adayın daha sonra fizik öğretmenliğini bitirmiş olması durumunda her bir yükseköğreniminin her yılına bir puan verileceğinden 2+4=6 puan alacaktır.

Soru 31: Eğitim kurumu yöneticiliğini vekâleten yürütürken yöneticilik görevi soruşturma sonucu üzerinden alınanlar 3 yıl geçmeden tekrar yöneticilik görevine başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap: Yöneticilik görevine vekâleten atananlar asilde aranan şartları taşıyarak atandıklarından yöneticilik görevini vekâleten yürütürken bu yöneticilik görevi soruşturma sonucu üzerinden alınanların aradan 3 yıl geçmeden tekrar yöneticilik görevine başvuruda bulunmaları mümkün olamamaktadır.

Soru 32: Eğitim kurumu yöneticiliğini geçici görevlendirme suretiyle yürütürken soruşturma sonucu bu görevlerinden alınanlar Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre 3 yıl geçmeden yöneticilik görevine başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap: Yöneticilik görevinde geçici olarak görevlendirilenlerden soruşturma sonucu bu görevlerinden alınanlar bu görevleri geçici olarak yürüttüklerinden 3 yıl şartı aranmadan yöneticilik görevine atanmak üzere başvuruda bulunmalarında bir sakınca görülmemektedir.

Soru 33: Halen müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar ile daha önce bu görevlerde bulunduktan sonra ayrılanlar ilk defa müdür başyardımcısı olacaklar için yapılan duyurulara başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap: Müdür ya da müdür başyardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce bu görevlerde bulunduktan sonra ayrılanlar Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atanacaklarından ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda başvuruda bulunamayacaklardır.

Soru 34: Sınava dayalı olarak müdürlüğe ataması yapılıp görevine başlayanlar müdür başyardımcılığı için yapılacak duyuruda başvuruda bulunabilecek mi?

Cevap: Sınava dayalı olarak müdürlüğe ataması yapılıp görevine başlayan bir müdürün müdür başyardımcılığına ancak Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında yer değiştirme suretiyle atanması mümkün olabileceğinden, ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılacak duyuruda başvuruda bulunamayacaklardır. Ancak bu durumda olanlar müdür yardımcılığı için sınava girmiş ise sınava dayalı atamalarda belli bir süre çalışma durumu öngörülmediğinden bu görev için sınava dayalı atama kapsamında müdür yardımcılığı için başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 35: Kurucu müdür ya da müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olanlar ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda müdür başyardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap: Yönetmeliğin 21 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.” hükmü çerçevesinde bu kapsamdaki atamalar Mayıs Haziran aylarında yapılacağından, kurucu müdürler ve müdür yetkili öğretmenler dahil bu kapsamda sayılanların ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda müdür başyardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunmaları mümkün olamamaktadır.

Soru 36 : Sınava dayalı müdürlüğe ya da müdür yardımcılığına ataması yapılanlardan göreve başlamayanlar ya da atamasını iptal ettirenler bu sınava dayalı olarak tekrar başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap : Sınava bağlı olarak ataması yapılanlardan görevine başlamayan ya da atamasını iptal ettirenler sınava bağlı atama haklarını kullanmış olacaklarından bu sınav puanına bağlı olarak tekrar başvuruda bulunamayacaklardır.

Soru 37: Sınava dayalı müdür olarak atananlardan bu isteklerinden vazgeçenlerin yerine sıradaki adaylardan atama yapılabilecek midir?

Cevap : Bilindiği gibi, uygulama kılavuzunda ataması yapılan yöneticilerden bu isteklerinden vazgeçenlerin tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde bu durumu dilekçeyle bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu açıklamada anlatılmak istenen ataması yapılanlardan örneğin müdür başyardımcısı iken müdürlüğe ataması yapılan adayın müdür başyardımcılığına yapılacak atamalarda görev yaptığı eğitim kurumunun duyuru kapsamına alınması bu eğitim kurumunu tercih edecek adaylar bakımından önem taşıdığından bu adayların mağdur olmamaları bakımından atama isteklerinden vazgeçenlerin bu durumu atama sonuçlarının açıklandığı günü takiben ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne bildirmeleri istenilmiştir. Bu açıklama atama isteğinden vazgeçenlerin yerine sıradan atama yapılacağı anlamına gelmemektedir.


Soru 38: Dershanelerde yönetici olarak geçirilen süreler yönetim görevlerinde geçmiş sayılır mı?
Cevap: Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında münhasıran özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen sürelerin dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen sürelerin ise birinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılacağı öngörüldüğünden dershanelerde yönetici olarak geçirilen sürelerin yöneticilik hizmetinden sayılması mümkün olamamaktadır.
Soru 39 : Bilim sanat merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda ilgili mevzuatına göre bu eğitim kurumlarında öğretmen olarak atanıp görev yapma şartı aranacak mı?

Cevap : Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır.” hükümlerine, dördüncü fıkrasında ise; “Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkrada sayılanlar da dâhil olmak üzere diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde atanmış olanlar başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri hâlinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan genel şartları taşımaları gerekir.” hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde; bilim sanat merkezlerinin yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacaktır. Ancak, bilim sanat merkezlerinin yöneticiliklerine atanacak aday bulunamaması halinde başvuruda bulunan diğer adaylar arasından da atama yapılabilecektir.

Soru 40 : 2005 ve 2006 yıllarında yapılan eğitim kurumları müdür yardımcılığı seçme sınavına girmiş olup ataması yapılanlardan bu görevi sürdürenler ya da herhangi bir nedenle bu görevinden ayrılmış olanlar, 2005 sınavına ilişkin yargı kararına bağlı olarak 2008 yılında yapılan yeni değerlendirme sonucundaki sınav puanlarını kullanarak tekrar müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap : 2005 ya da 2006 yılında yapılan müdür yardımcılığı seçme sınavı sonuçlarına göre sınavların geçerlik süresi içerisinde başvuruda bulunarak ataması yapılanların ya da atandıktan sonra herhangi bir nedenle bu görevlerinden ayrılanlar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre sınavın geçerlik süresi içinde başvuruda bulunmak üzere kazanılmış hak ilkesine uygun olarak korunan, süreli ve statüye girmekle sona eren bir hak olan sınav hakkını kullandıklarından, 2005 sınavına ilişkin yargı kararına bağlı olarak 2008 yılında yapılan yeni değerlendirme sonucu esas alınarak müdür yardımcılığına bu puana dayalı olarak atanabilmeleri mümkün olamamaktadır.

Soru 41 : Öğretmenlikteki alanları itibariyle bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanamayan ancak bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunanlar, söz konusu eğitim kurumunun yöneticiliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

Cevap : Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde; öğretmenlikteki alanı itibariyle yönetici olarak atanmak istediği eğitim kurumuna öğretmen olarak atanamayan ancak, bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği dersi bulunan bir aday söz konusu eğitim kurumuna yönetici olarak atanabilmektedir.
Örneğin; Öğretmenlikteki alanı Türkçe olan bir aday, ilköğretim okullarına yönetici olarak atanabildiği gibi, orta öğretim kurumlarında aylık karşılığı okutabileceği Türk Dili ve Edebiyatı dersinin bulunması nedeniyle bu eğitim kurumlarının yöneticiliklerine de atanabilmektedir.

Soru 42 : Öğretmenler mezuniyetleri itibariyle yöneticiliğe atanabilmekteler mi?

Cevap : Öğretmenler görev yapmakta oldukları alana göre yöneticiliğe atanabilmektedirler. Mezun oldukları alanlara göre yöneticiliğe atanmamaktadırlar.

Örneğin; mezuniyetleri çeşitli yüksek öğretim programları olan ve sistemde sınıf öğretmeni olarak görev yapanlar, sınıf öğretmenlerinin yönetici olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabileceklerdir.

Soru 43 : Anadolu statülü meslek liselerinin yöneticiliklerine atanacak atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerinden bu eğitim kurumlarında görev yapma şartı aranacak mı?

Cevap : Yönetmeliğin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere; Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları (Anadolu İmam Hatip Liseleri hariç) yöneticiliklerine atanacak atölye ve laboratuar veya meslek dersleri öğretmenleri bir sınav esasına dayalı olarak bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmadıklarından, söz konusu eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda Anadolu statülü eğitim kurumlarında çalışmış olma şartı aranmamaktadır. Ancak, diğer alan öğretmenleri bu eğitim kurumlarına sınava dayalı olarak atandıklarından bu adaylardan Anadolu statülü eğitim kurumlarında görev yapma şartı aranacaktır.

Soru 44 : Müdür yardımcılığına sınava dayalı olarak yapılacak atamalarda Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda yer alan; “Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları müdür yardımcılığına ve müdür başyardımcılığına başvuruda bulunanlar ile yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunan bayan adaylara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %15´i ayrıca ek puan olarak verilir.” hükmü uygulanacak mı ?

Cevap : Müdür yardımcılığına sınava dayalı olarak yapılacak atamalarda sadece sınav puanına göre atama yapıldığından Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda yer alan “Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları müdür yardımcılığına ve müdür başyardımcılığına başvuruda bulunanlar ile yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunan bayan adaylara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %15´i ayrıca ek puan olarak verilir.” Hükmüne göre işlem yapılmamaktadır. Ancak, bu hüküm yer değiştirme suretiyle atama ve yeniden atama kapsamında olanlar ile Yönetmeliğin 25’inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarda uygulanmaktadır.

Soru 45 : Halen bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olup, 2009 yılında müdür yardımcılığı için yapılan sınavda başarılı olanlar bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini tamamlamadan sınava dayalı olarak eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilecekler mi ?

Cevap : Yönetmeliğin “Seçme sınavı” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar, istemeleri hâlinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde; halen bir eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olup, 2009 yılında müdür yardımcılığı için yapılan sınavda başarılı olanlar bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini tamamlamadan sınava dayalı olarak eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.BAŞVURU EKRANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- Başvuruda bulunacak adaylar mebbis.meb.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

2- Mebbis kullanıcı şifresi bulunmayan adaylar kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerinden alabileceklerdir.

3- Sistemde başvuru işlemleri modülüne giriş yapılarak başvuru yapılmak istenen yönetim kademesine göre başvuru ekranı seçilecektir.

4- Başvuru sayfası açıldığında sistemden gelen bilgilerde hata veya eksiklik olması durumunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunularak düzeltme yapılabilecektir.

5- Başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri sırasında sorun yaşamamaları için başvuru işlemleri başlamadan önce kişisel bilgiler modü

10 BİN SMS SADECE 150 TL       
(2,3 puan)/6
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karaktersiz ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kalan Karakter: 500